PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój stanowi kontynuację programu Innowacyjna Gospodarka (2007-2013). W ramach nowej perspektywy programowej na lata 2014-2020 około 7,6 mln euro będzie przeznaczone na sfinansowanie projektów. W skład budżetu programowego wchodzą środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych. Głównym celem Inteligentnego Rozwoju jest wsparcie procesu badawczego i rozwojowego przedsiębiorstw, które mogą realizować swoje pomysły niezależnie lub przy współdziałaniu z jednostkami naukowymi.

Dotychczas  zachodzące przemiany w polskiej gospodarce odnosiły się głownie do zjawiska konkurencyjności. Nowa perspektywa zmienia to podejście. Obecnie przede wszystkim liczy się innowacyjność. Przyczynia się ona do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa, jak również polepsza ich sytuacje rynkową.   Uzyskane środki  będzie można lokować w trzech obszarach:

 • badania
 • rozwoju
 • innowacji

Wiąże się to przede wszystkim z zainwestowaniem funduszy w technologie, specjalne wyposażenie i zaplecze badawcze, przyczyniające się do rozwoju oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Poprzednia perspektywa umożliwiła większości przedsiębiorstwom zaistnienie na rynku gospodarczym. Dofinasowania w zakresie materialnym zostają zastąpione na rzecz wprowadzania  do swojej działalności szeregu innowacji. Pozwoli to na zaznaczenie oraz ugruntowanie swojej pozycji rynkowej. Program zwłaszcza skierowany jest do takich odbiorców jak:

 • przedsiębiorstwa (preferowane małe i średnie)
 • konsorcja przedsiębiorstw
 • jednostki naukowe
 • klastry
 • instytucje otoczenia biznesowego

Promowana jest idea współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Zdecydowanie przyniesie to obopólne korzyści. Wynika to z faktu, iż firmy zazwyczaj dysponują odpowiednimi możliwościami oraz środkami finansowymi. Natomiast instytucje naukowo-badawcze, posiadają stosowną wiedze i praktykę. Zachodząca kooperacja opierać się będzie na klasycznej wymianie barterowej.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój można wyróżnić cztery priorytetowe osie plus pomoc techniczną, związaną z obsługą programu:

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
 2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 3. Wsparcie otoczenia i innowacyjnych przedsiębiorstw
 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 5. Pomoc Techniczna

Realizowane projekty na podstawie powyższych priorytetów związane będą z przeprowadzeniem badań lub działań rozwojowych. Oczekiwanym wynikiem mają być innowacyjne rozwiązania, usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw. Także dąży się do swoistego urynkowienia wyników prowadzonych badań z zakresu B+R, przy wykorzystaniu środków venture capital. Wiąże się to z rozbudową zaplecza badawczo-rozwojowego. Planowane jest również wspieranie usług proinnowacyjnych, a w tym pomoc dla Krajowych Klastrów Kluczowych w sferze wyspecjalizowanych świadczeń doradczych.  W celu zintensyfikowania kooperacji państwowego systemu innowacji wprowadzone będą projekty pilotażowe, mające zastosowanie w przypadku przeprowadzania testów nowych rodzajów wsparcia.  Jednym z założeń również jest utworzenie funduszu gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz  przeznaczony jest na rzecz pomysłów innowacyjnych, odznaczających się wysokim stopniem ryzyka. Kolejnym celem jest pomoc w zakresie międzynarodowych agend badawczych. Współpraca na poziomie państwowym skutkuje  podniesieniem jakości badań, jak również działań rozwojowych, co jest bardzo ważnym elementem projektów B+R. Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój ma również za zadanie wspieranie Inteligentnej Specjalizacji, czyli skupienie swoich działań na rozwojowych projektach oraz wyborze perspektywicznej branży. Dotacje, podobnie jak dotychczas, będzie można otrzymać w dwóch formach:

 • refundacja
 • zaliczka

Kancelaria MG Premium świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa unijnego dla przedsiębiorstw. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie oraz zespół najlepszych ekspertów. Nowy okres programowania jest szansą dla zrealizowaniu wielu ciekawych projektów. Oferujemy pomoc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w trakcie oceny wniosku oraz po uzyskaniu decyzji  o przyznaniu dofinansowania. Lata 2014-2020 są bardzo dobrym czasem aby podjąć starania o dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.